logo

Welcome to Wellspring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Monday - Friday 09:00AM - 17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED
From Our Gallery
Góra

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:
  TooMuch – Pogotowie Językowe Łukasz Smarzyński, z siedzibą w Piotrowicach 62-400, ul. Wiśniowa 3, NIP 667-160-82-23, REGON 300985682 (dalej „Administrator”).
 2. Administrator prowadzi stronę internetową www.toomuch.pl (dalej „Strona”).
 3. Użytkownik Strony (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
 4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem
   • poczty elektronicznej na adres e-mail: office@toomuch.pl
   • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
   • udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem,
   • wykonania zawartych umów o świadczenie usług w zakresie tłumaczeń.
 7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
 8. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz treści dokumentów przekazanych do tłumaczenia.
 9. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
   • Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;
   • Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
   • Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
   • Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
   • Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
   • Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych i banki;
   • Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych.
 11. Użytkownik ma prawo do:
   • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe go dotyczące są przetwarzane;
   • otrzymania kopii przetwarzanych danych;
   • uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
 12. Użytkownik ma prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii i ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne;
   • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli dane nie są już potrzebne do realizacji celów przetwarzania;
   • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych